51157339_302297213802298_7905331364956733440_n

กกต.ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รับสมัคร สส.เขต

51157339_302297213802298_7905331364956733440_n

51351556_302296383802381_8393714338157821952_o

51410346_302296247135728_4120864268306350080_o

51600599_302296443802375_1560209254671974400_o

51547884_302296307135722_4435478130341183488_o

51424783_302296813802338_3326989393851318272_o

กกต.ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รับสมัคร สส.เขต มอบนโยบายการปฏิบัติ ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม เลือก คนดี เข้าสภา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วย นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง ,นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง ,นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการกรรมการการเลือกตั้งและคณะร่วมประชุมหารือข้อราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต และมอบนโยบายการปฏิบัติ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและบริสุทธิ์แก่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีการกระทำความผิดกฎหมาย การทุจริตการเลือกตั้ง ในพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานกำชับให้ข้าราชการจะต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้มีกฎระเบียบที่แตกต่างจากการเลือกตั้งในครั้งก่อนๆ เช่นในอดีตบัตรเลือกตั้งมี 2 ใบแต่ในครั้งนี้จะมีบัตรเลือกตั้งเพียง 1 ใบ, กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง และระยะเวลาที่ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. โดยมุ่งเป้าหมายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 80% บัตรเสียไม่เกิน 2%

นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีประชากรแฝงจำนวนมากดังนั้นคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดเป็นจำนวนมากจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ในส่วนของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการอยากให้มีการประสานเจ้าของสถานประกอบการต้องอนุญาตและสนับสนุนให้ลูกจ้างได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ของพลเมืองไทย โดยในกรณีที่นายจ้างไม่ยินยอมให้ลูกจ้างมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะมีความผิดตามกระบวนการทางกฎหมาย

นายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต ว่า จังหวัดภูเก็ต กำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย

  • เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้นตำบลเกาะแก้ว ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 145,051 คน จำนวนบ้าน 48,754 ครัวเรือน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 174 หน่วย
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยพื้นที่ อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ และอำเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะตำบลเกาะแก้ว ตำบลราไวย์ และตำบลกะรน)ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 149,655 คนจำนวนบ้าน 54,294 ครัวเรือน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 194 หน่วย

โดยข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 19 คน และเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 18 คน สำหรับการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งเรื่องของการรับสมัครการรับ ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และการลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า เริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ยังไม่มีรายงานความผิดปกติในพื้นที่

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า ในส่วนของฝ่ายปกครองได้ประสานให้กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกฎหมายการเลือกตั้งขณะนี้ยังไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงการเลือกตั้งอย่างเต็มที่มีการจัดกำลังตรวจสอบ พร้อมทั้งมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกหาข่าวและมีการรวบรวมข้อมูลข่าวของผู้สมัครและผู้สนับสนุนอย่างใกล้ชิดโดยมีการประสานข้อมูลจากตำรวจสันติบาลเบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมือง

ขณะที่นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตได้ประสาน 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการควบคุมดูแลการใช้จ่ายการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ได้กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ดำเนินงานด้วยความเป็นกลางหากพบการกระทำผิดจะมีการวินิจฉัยดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยในเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราต้องมีหนังสือสั่งการให้ผู้นำชุมชนท้องถิ่นห้ามจัดโครงการนำประชาชนในพื้นที่ไปอบรมสัมมนาในช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงานตามนโยบายที่กรมประชาสัมพันธ์มอบหมาย และทำประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการจัดแถลงข่าว,การจัดทำสปอร์ตวิทยุ/โทรทัศน์, ผลิตอินโฟกราฟฟิคและข้อมูลข่าวสาร ส่งให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งวิทยุ,โทรทัศน์,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อบุคคลและเคเบิ้ลทีวีในพื้นที่ ภายใต้ Theme เลือก คนดี เข้าสภา พร้อมทั้งได้จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบและนำไปขยายผลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนต่อไป

 

Comments are closed.