52577835_308667116498641_4503733780673986560_n

กรมประชาสัมพันธ์ สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ พื้นที่ 7

52577835_308667116498641_4503733780673986560_n

52602971_308667743165245_6108310940866838528_n

52702561_308667879831898_2583025857601732608_n

52788158_308667586498594_2117124551409139712_n

52410496_308667986498554_9076184787521110016_n

กรมประชาสัมพันธ์ สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดโดยสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี มีเจ้าของ ผู้ประกอบการ นักจัดรายการวิทยุชุมชน เครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์จังหวัด ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี รวมทั้งผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ขยายผลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งพัฒนาและรักษาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงในชุมชนท้องถิ่น ไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และน่าเชื่อถือ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น

 

Comments are closed.