47299229_274522679913085_9137294363892645888_o

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

47299229_274522679913085_9137294363892645888_o

47324994_274522816579738_5473117820755640320_o

47220469_274522823246404_4299234032475963392_o

47251458_274522933246393_8177485120173768704_o

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2561 ที่โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ จ. ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายกฤษ ศรีฟ้า และคณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเข้าร่วม

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง กล่าวว่า เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรังและสตูลทั้ง 5 จังหวัด มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นต้นและรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นมากขึ้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นอกจากนั้นยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้คณะทำงานประชารัฐขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติชุดนี้จะช่วยขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถบูรณาการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว กระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

 

Comments are closed.