DSC_2503

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประชุมหารือจังหวัดภูเก็ต

DSC_2503

DSC_2504

DSC_2505

DSC_2506

DSC_2507

DSC_2512 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประชุมหารือจังหวัดภูเก็ต  โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561  ที่ห้องประชุมพระยาเสถียรฐาปนกิจ แขวงทางหลวงภูเก็ต นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว กล่าวว่า กาประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการหารือร่วมกับทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในเรื่องการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัด

การดำเนินโครงการจะแบ่งเป็น2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ห้าแยกฉลอง  ระยะทาง 42.0 กม. และระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจากจุดตัดทางหลวง 402 และ 4026 เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟสถานีรถไฟท่านุ่น ระยะทาง 16.5 กม. โดยมีสถานีทั้งหมด 24 สถานี โดยจะมีสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี  สถานียะกระดับ 1 สถานีและสถานีใต้ดิน 1 สถานี ซึ่งทางวิ่งจะมีระดับพื้นดิน บางช่วงทางวิ่งลอดใต้ดินและทางวิ่งยกระดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อจัดทำรายงานตาม พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุน ส่วนในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างและจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566

การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของส่วนราชการต่าง ๆ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดถึงการแนะนำโครงการให้ทางส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบและจะได้นำข้อเสนอแนะไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินการหลังจากนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

Comments are closed.