การเพิ่มศักยภาพการทํางานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ

61750814_352716072093745_8521602993760501760_n

61855450_352716175427068_4500923171255353344_n

61488823_352716202093732_4723299127390109696_n

กรมประมง ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพการทํางานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง ภายใต้พระราชกำหนดประมง พุทธศักราช 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2560.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต พลตํารวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี/ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการทํางานของท่าเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ” โดยมี นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล กรมประมง, หัวหน้าส่วนราชการ และมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าของท่าเทียบเรือประมง และสมาคมประมง ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และจังหวัดภูเก็ต รวม 206 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ กรมประมง และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการตรวจสอบย้อนกลับให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือประมง สมาคมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่ได้มาจากการทําการประมง ตั้งแต่กระบวนการจับสัตว์น้ำจนถึงการแปรรูปและส่งออก เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าสัตว์น้ำ ที่ได้จากการทําการประมงของประเทศไทย ไม่ได้มาจากการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ดังนั้นการจัดการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้ประกอบการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และกฎหมายลําดับรอง

พลตํารวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสํานักงานกฎหมายและคดี/ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย กล่าวว่า การอบรมฯเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่สําคัญคือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง ภายใต้พระราชกําหนดการประมง พุทธศักราช 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2560 มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายท่าเทียบเรือพร้อมบทลงโทษ และการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ ให้กับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ นําสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งความรู้ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับในครั้งนี้ จะช่วยทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือ มากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ ที่กฎหมายกําหนดได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจะช่วยในการปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบย้อนกลับให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลสัตว์น้ำที่ได้จากการทําการประมง มาคํานวณหาค่าปริมาณสัตว์น้ำยั่งยืนสูงสุด หรือ ค่า MSY เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรประมงทะเลให้กับชาวประมงต่อไป และที่สําคัญ จะนําไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากร และการทําการประมงอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน

 

Comments are closed.