DSC_0057

กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเล Go Eco Phuket 2018

DSC_0057

DSC_0071

DSC_0080

DSC_0036

DSC_0039

DSC_0129

DSC_0097

DSC_0111

กิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเล Go Eco Phuket 2018 ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ ลานหน้าศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง เป็นประธานกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเล Go Eco Phuket 2018 ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมอบเกียรติบัตร  โดยมี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9  ชมรม Go Eco Phuket  ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักดำน้ำจิตอาสาชาวไทยและชาวต่างชาติ  นักศึกษา ประมาณ 800 คน เข้าร่วม

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือเกาะเฮ เกาะราชาน้อย และเกาะราชาใหญ่  ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญสามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาล เห็นได้ว่าจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมากมาย เช่น การดำน้ำ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เล่นน้ำชายหาด แต่ปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาคือปัญหาเรื่องขยะทะเล ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นขยะธรรมชาติ ขยะจากการประมง และขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวในทะเล เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้น

ในนามของจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน รวมถึงอาสานักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับความร่วมมือร่วมใจปกป้องดูแลทรัพยากรของจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 60 หน่วยงาน มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการพื้นที่เกาะเฮ ที่สามารถดำเนินการลดปริมาณขยะทะเล ตามมาตรการลดปริมาณขยะทะเลพื้นที่เกาะเฮ ได้ดีเด่น จำนวน 1 ราย และมอบถังคัดแยกขยะให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะเฮ จำนวน 4 ชุด ดำน้ำทำความสะอาดแนวปะการัง พื้นที่เกาะเฮ และพื้นที่เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต มีนักดำน้ำจิตอาสาชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วม จำนวน 100 คน  เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดแยกและบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ICC พบว่าขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นเศษอวน เครื่องมือประมง ขวดแก้ว เส้นเอ็นตกปลา ตะกั่ว ฯลฯ รวมปริมาณขยะที่เก็บได้จำนวน 900 กิโลกรัม เก็บขยะทำความสะอาดชายหาดพื้นที่เกาะเฮจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเก็บขยะชายหาดจำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการคัดแยกและบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ICC พบว่าขยะพบว่าขยะส่วนใหญ่ที่เก็บได้จะเป็นพลาสติก หลอดพลาสติก ขวดแก้ว ฝาเครื่องดื่ม  กระป๋องเครื่องดื่ม รวมปริมาณขยะที่เก็บได้ 15 กิโลกรัม ทำความสะอาดชายหาดพื้นที่เกาะราชาใหญ่จังหวัดภูเก็ต มีผู้ประกอบการ พื้นที่เกาะราชา  ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประมาณ 40 คน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการคัดแยกขยะ และบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ICC พบว่าขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็น ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องพลาสติก  ถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ รวมปริมาณขยะที่เก็บได้ จำนวน 200 กิโลกรัม รวมปริมาณขยะที่เก็บได้ทั้งหมด จำนวน 1,115 กิโลกรัม

DSC_0117

DSC_0122

DSC_0028

DSC_0025

DSC_0020

DSC_0174

DSC_0182

DSC_0194

DSC_0032

Comments are closed.