51295947_302308377134515_112179104047955968_n

ขับเคลื่อนการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

51295947_302308377134515_112179104047955968_n

51319392_302308483801171_3963869108964950016_o

51733955_302308353801184_337821576084848640_o

51437127_302308470467839_8167179337557082112_o

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงแรมบูกิตตา โฮเทล แอนด์ สปา นายภัคพงศ์ ทวิวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายสุเทพ อเนกธรรมพินิต ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดภูเก็ต นางอารมณ์ ชูจันทร์ กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดกระบี่ นายสมบัติ ยกเชื้อ เหรัญญิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพังงา นายวิวัฒน์ วสันต์ เลขานุการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายกิติพลเวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดฯ งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2562 โครงการพัฒนาบ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุน แม่ของแผ่นดิน กิจกรรมที่2 ประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และกิจกรรมที่3 สนับสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน 1 หมู่บ้านหรือชุมชน

สำหรับในวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกองทุนแม่ของแผ่นดินและเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นการให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินมีความรู้ความเข้าใจและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ภารกิจและการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนาเสวนา “ การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ” โดยมี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับหมู่บ้านจากจังหวัดพังงาและกระบี่ และจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบัน รวมถึงแบ่งกลุ่มทบทวนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ ปัญหาและอุปสรรค/ การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ผ่านมา และหาแนวทางขับเคลื่อนในอนาคต และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายภัคพงศ์ ทวิวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ให้การขจัดปัญหายาเสพติด บนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติ และช่วยเหลือผู้คนทุกอยากอยู่ด้วยโอกาส

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ขอให้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้น้อมนำแนวทางดังกล่าว มาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ ชุมชนของท่าน ด้วยการสร้างพลังชุมชนโดยระดมสรรพกำลังของบุคคล กลุ่มองค์กร และเครือข่ายภาคประชาชน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นหมู่บ้าน/ ชุมชนคุณธรรมอย่างแท้จริง จนกล่าวได้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” คือกองทุน ที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ขาดโอกาส นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงามต่อไป

Comments are closed.