51640182_304340550264631_2899035085791559680_o

คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

51640182_304340550264631_2899035085791559680_o

51861049_304340606931292_8122406820347117568_o

52276838_304340426931310_7042928749695729664_o

52326990_304340650264621_6953834897295278080_o

52647451_304340380264648_2087373914245169152_o

51791290_304340466931306_4172472526615609344_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยในวาระก่อนการประชุม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กับ บริษัทภูเก็ตโบ๊ท ลากูน จำกัด พร้อมมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่บริษัทโตโยโตโยต้า เพิร์ล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เพื่อแสดงว่าคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ. ศ. 2545 ได้ให้การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างเครื่องกลสาขาช่างบำรุงรักษาระบบเบรครถยนต์ระดับ 1ฃ

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและบริษัทภูเก็ตโบ๊ทลากูนจำกัดซึ่งถือเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาว ตามแนวทาง 4M 3S โดยเฉพาะการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดและสนับสนุนการเป็นMarina Hub เพื่อพัฒนา จังหวัดภูเก็ตสู่การ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงานวิเคราะห์ความต้องการแรงงานความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัดและประสานแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนการฝึกอาชีพเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด อันจะนำไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในพื้นที่จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาเพื่อให้มีโอกาสในการทำงานในพื้นที่จังหวัด รวมทั้ง ทำหน้าที่ในการ ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชนของจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานและการฝึกอาชีพของจังหวัด

นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต รายงานผลการดำเนินงานตามแผน และผลผลิตของการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2562 โดยมีเป้าหมายการดำเนินการใน 8 โครงการเพื่อฝึกอาชีพให้แรงานรวม 37,630 คน ทั้งนี้ได้ดำเนินการฝึกอาชีพให้ประชาชนเสร็จสิ้นแล้ว 39,759 คน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 105.66สำหรับผลการทำงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ตปี 2560 ถึง 2564 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม),การบริการสุขภาพ(ธุรกิจสปา)และมารีน่า(ธุรกิจท่าเทียบเรือ)วางเป้าหมายการพัฒนากำลังคนไว้ 11,270 คน โดยได้ดำเนินการพัฒนากำลังคนแล้ว 15,075 คน คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 133.76

สุดท้ายที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต ปี 2560-2564 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ธุรกิจโรงแรม), การบริการสุขภาพ (ธุรกิจสปา) และมารีน่า (ธุรกิจท่าเทียบเรือ) โดยในแผนที่ 1วางเป้าหมาย การฝึกอบรมทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ 5 ปีรวม 58,050 คน

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จึงอยากจะเสนอให้มีการจัดกิจกรรม JOB FAIR สัญจรเพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษามาร่วมจะมาทำงานในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมศักยภาพการพัฒนาคน ด้านอาชีพต่างๆ อาทิ การนวดแผนไทย,การนวดหินร้อน,สปา,การทำเครื่องดื่ม และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกอบรมและติดตามความคืบหน้าการฝึกอบรมซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

Comments are closed.