38740189_227408977957789_7557620575133237248_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2561

38740189_227408977957789_7557620575133237248_o

DSC_0085

DSC_0086

IMG_5512

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชัย   คุณานุวัฒน์ชัยเดช  ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะอนุกรรมการจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเวลาที่ผ่านมา  สำหรับการประชุมในวันนี้มีการติดตามเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค จำนวน 8 เรื่อง  ทั้งหมด เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ห้องชุด ที่ผู้บริโภค หรือผู้ร้อง ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ห้องชุด ประเภทคอนโดมิเนียม และได้ชำระเงินไปแล้วบางส่วน แต่ก่อสร้างล่าช้ากว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ร้องจึงประสงค์ขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมดคืน ทั้งนี้จากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดภูเก็ต เห็นว่าข้อร้องเรียนของผู้บริโภค เบื้องต้นได้มีการไกล่เกลี่ยในระดับหนึ่งยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดจึงเห็น ตามมติส่วนใหญ่ที่เห็นควรส่งข้อมูลให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคส่วนกลางดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฝากเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกับการตรวจสอบ ป้ายสินค้า ป้ายราคา ของผู้ประกอบการ ร้านค้า เพื่อ ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ  ให้ผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ตได้รับความคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยและความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยาและแก้ไขปัญหาตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภครวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิของตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนมีการพัฒนางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

DSC_0083

Comments are closed.