41627593_247483879283632_6880031515015643136_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

41627593_247483879283632_6880031515015643136_o

41636658_247483995950287_4312571800010620928_o

41682391_247483942616959_2730603721326067712_o

41645160_247483932616960_7587440803652304896_o

จังหวัดภูเก็ตประชุมอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชร์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายศิวัชร์ ระวังกุล กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานพัฒนาผู้มีบัตรฯ ทั้งในส่วนกระทรวงแรงงาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรฯ ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ 1,859 ราย ยังไม่ได้รับการพัฒนา 687 ราย อยู่ระหว่างการพัฒนา 289 ราย พัฒนาเสร็จแล้ว 551 ราย ไม่เข้าร่วม/พัฒนาไม่เสร็จสิ้น 320 ราย อำเภอกะทู้ จำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ 191 ราย ยังไม่ได้เริ่มพัฒนา 70 ราย อยู่ระหว่างพัฒนา 69 ราย พัฒนาเสร็จแล้ว 30 ราย ไม่เข้าร่วม/พัฒนาไม่เสร็จสิ้น 22 ราย และอำเภอถลาง ผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ 1,531 ราย ยังไม่ได้เริ่มพัฒนา 22 ราย อยู่ระหว่างการพัฒนา 331 ราย พัฒนาเสร็จแล้ว 663 ราย ไม่เข้าร่วม/พัฒนาไม่เสร็จสิ้นจำนวน 424 ราย
ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลวางไว้ต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 

Comments are closed.