IMG_8616

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมจัดโครงการถอดรหัส 4 DNA เพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

IMG_8616

IMG_8606

IMG_8647

IMG_8645

IMG_8637

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมจัดโครงการถอดรหัส 4 DNA เพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “เมืองนี้ที่ฉันรัก We love Phuket”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น.ที่ห้องประชุม poc  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการจัดโครงการถอดรหัส 4 DNA จังหวัดภูเก็ต มุ่งสู่การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนภาคเอกชน,หอการค้าจังหวัดภูเก็ต,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและผู้บริหารผู้ประกอบการโรงแรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า”การถอดรหัส 4 DNA จังหวัดภูเก็ตถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่มีความเป็นเอกภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมือง ทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองและบ่งบอกถึงความเป็นจังหวัดภูเก็ต ต่อยอดในการพัฒนาเมืองให้มีความสร้างสรรค์ และการสร้างแบรนด์ของจังหวัด ภายใต้หัวข้อเมืองนี้ที่ฉันรัก We Love Phuket

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่า”การพัฒนาเมืองในอนาคตจะต้องคำนึงถึงอัตลักษณ์และคำนึงถึงการวิจัย เพื่อให้มีผลต่อการพัฒนาเมืองในทุกมิติครอบคลุม  360 องศาโดย การออกแบบเชิงอัตลักษณ์

ทั้งการวางแผนรูปแบบการใช้รหัสสีจังหวัด , ฟรอนต์ตัวอักษรจังหวัด,โลโก้จังหวัด ล้วนเป็นข้อมูล DNA ของจังหวัดนั้นๆ ที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง”

สำหรับกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล DNA จังหวัดภูเก็ต ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนต้องร่วมกันระดมความคิดนำข้อมูลพื้นที่เด่นของทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ตมาร่วม ในการถอดรหัส 4 DNA ของจังหวัดภูเก็ต จากนั้น ทุกอำเภอจะต้องไปทำ Workshop ระดับอำเภอ หมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลความต้องการของแต่ละอำเภอ มาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับ รศ.เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับมอบหมายจาก จังหวัดภูเก็ต  เพื่อให้การออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2562

ทั้งนี้การถอดรหัส 4 DNA ของจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 3 อำเภอ จะเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ในการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้การออกแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments are closed.