52657077_309876619711024_3075821720720900096_n

จังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ เทศบาลเมืองกะทู้

52657077_309876619711024_3075821720720900096_n

52778896_309876636377689_9215359401701933056_n

จังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ เทศบาลเมืองกะทู้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2 /2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุม ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรแก่ เทศบาลเมืองกะทู้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัดประจำปี 2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จัดส่งผลงานเข้าร่วมโครงการและพิจารณาคัดเลือกผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดในทุกจังหวัด จำนวน 2 ประเภทได้แก่ ประเภทเทศบาล 1 แห่งและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเพียงประเภทเดียวคือประเภทเทศบาลและผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองกะทู้ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดและเข้ารับ เกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันนี้

Comments are closed.