40269347_242531516445535_1360499245412515840_o

จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย

40269347_242531516445535_1360499245412515840_o

40325349_242531699778850_852462093843038208_o

40161839_242531809778839_4993780950623059968_o

40262166_242531769778843_3933566319395340288_n

40279277_242531646445522_5774933938673811456_o

จังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” ณ สวนป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” สวนป่าบางขนุนจังหวัดภูเก็ต ณ สวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม เป็นจำนวนมาก

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่ให้คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในด้านต่างๆอย่างมากมายจึงมีนโยบายให้พัฒนาป่าในเขตเมืองโดยเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจช่วยลดมลภาวะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างความสุขให้ประชาชน ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดร่วมจัดการจัดทำโครงการ”ป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” ขึ้น โดยกรมป่าไม้ได้สนองแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือใกล้เมืองเป็นพื้นที่ดำเนินการซึ่งไม่ได้พัฒนาเฉพาะด้านป่าไม้เพียงด้านเดียวแต่รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก,เส้นทางศึกษาธรรมชาติ,ป้ายสื่อความหมาย,ลานกิจกรรม,ลานกีฬา,เส้นทางวิ่ง-เดิน หรือการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในรูปแบบป่าในเมืองเพื่อให้เยาวชน,นักเรียน,นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างความสุขให้กับประชาชนด้วย โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกรมป่าไม้ได้เลือกสวนป่าบางขนุนดำเนินโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งถือได้ว่าป่าแห่งนี้มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะมีสภาพแวดล้อมและสภาพธรรมชาติที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งเป็นสถานที่ซึ่งไม่ห่างไกลเมืองประชาชนและเยาวชน สามารถเดินทางเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างสะดวก

นายถาวรวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้มีความสมบูรณ์ตลอดจนรักษาหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้แก่ลูกหลาน และให้จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่ง

 

 

Comments are closed.