DSC_9948

จังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมความรู้ในเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

DSC_9948

DSC_9931

DSC_9939

DSC_9940

DSC_9971

จังหวัดภูเก็ต  จัดฝึกอบรมความรู้ในเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 ” เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมมะฮอกกานี  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร  ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยชุดวิทยากรจิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 ” เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมี นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, วิทยากรจิตอาสา 904, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนจิตอาสา เข้ารับการอบรม

สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับการประสานจากกองกิจการในพระองค์ฯ สำนักราชเลขานุการ โดยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้กำหนดให้ชุดวิทยากร จิตอาสา 904 ที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61  “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ให้เดินทางไปอบรมความรู้ในเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ร่วมกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

สำหรับจังหวัดภูเก็ต ได้ประสานทุกอำเภอให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ครบทุกอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการพลเรือน  ตำรวจ  ทหาร ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา ซึ่งเป็นจิตอาสาทั่วไป ในระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 โดยในส่วนของอำเภอเมืองภูเก็ต กำหนดจัดอบรมในวันนี้ (9 สิงหาคม 2561) ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 700 คน,  อำเภอกะทู้ กำหนดจัดอบรมในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กลุ่มเป้าหมายจำนวน 300 คน, และอำเภอถลาง กำหนดฝึกอบรมในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 -16.30 น. ณ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน

ทั้งนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของไทยมาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 700 ปี  สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทำให้ประเทศสามารถรักษาความเป็นไทย ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและมีเสรีภาพอย่างสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นปึกแผ่น ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร จนก่อให้เกิดพลังที่สำคัญยิ่งที่ในการผลักดันให้ประเทศไทยได้ยืนหยัดอยู่ในสังคมอารยประเทศได้อย่างสง่างามจวบจนถึงปัจจุบัน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการทำงานและดำรงชีวิตด้วยอุดมการณ์จิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและหวงแหนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่อยู่ควบคู่กับสังคมประวัติศาสตร์ชาติไทยสืบไป

DSC_9977

Comments are closed.