51956053_304338593598160_7769670854362791936_o

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด (ภัยสึนามิ) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

51956053_304338593598160_7769670854362791936_o

51748899_304338746931478_6748520067383689216_o

51734076_304338860264800_2658495743026790400_o

51669925_304338810264805_655317627463270400_o

51431041_304338716931481_4532469332382318592_o

51989019_304338800264806_1330715206287884288_o

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด (ภัยสึนามิ) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการรับมือต่อภัยพิบัติเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความมั่นใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด (ภัยสึนามิ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่บริเวณแนวรอยเลื่อนต่างๆ ในทั่วโลก มีแนวโน้มก่อให้เกิดแผ่นดินไหว ซึ่งแต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะสุมาตรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็นผลทำให้เกิดคลื่นสึนามิ รวมถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณเมืองปาลู ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เกิดคลื่นสึนามิ และทั้ง 2 เหตุการณ์ส่งผลให้ มีผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุมาจากกระบวนการในแจ้งเตือนภัย ซึ่งเป็นขึ้นตอนหนึ่งในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในการที่การลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จากเหตุผลดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย จัดฝึกการป้องกันและบรรเทาสารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าใจกระบวนการอพยพ และการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ เพื่อลดความสูญเสีย ทั้งชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด (ภัยสึนามิ) ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 โดยกำหนดรูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise: FEX )ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเกรซแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และฝึกในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ d r i l l เน้นกระบวนการแจ้งเตือนการอพยพและการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นเครื่องมือในการ เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการรับมือต่อภัยพิบัติเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดความมั่นใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

 

Comments are closed.