57558593_331448204220532_3150318607074852864_n

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศรชล.เขต 3 ศรชล.เขต 3 บูรณาการทุกหน่วยร่วมปฏิบัติการ ลาก ” วัตถุลอยน้ำ “

57558593_331448204220532_3150318607074852864_n

57398605_331448260887193_8408048589644759040_n

57587021_331448290887190_3201217646024458240_n

57484671_331448500887169_4601066106197639168_n

57343436_331448397553846_1508168841048358912_n

58374991_331448474220505_7939859221229600768_n

57602693_331448230887196_4814227746869739520_n

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ศรชล.เขต 3 ศรชล.เขต 3 บูรณาการทุกหน่วยร่วมปฏิบัติการ ลาก ” วัตถุลอยน้ำ ” ซึ่งเป็น วัตถุพยานสำคัญ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและติดตามความคืบหน้ากรณีบุคคลติดตั้งวัตถุลอยน้ำ (Sessteading)ที่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ผู้แทนจากทัพเรือภาคที่ 3 ,ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวิชิต, ผู้แทนอัยการจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนด่านศุลกากรจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว,อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต,ประมงจังหวัดภูเก็ต,ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามประเด็นที่สำคัญประกอบด้วย การดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 119 , การติดตามการพิจารณาอนุมัติกรณีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำการนอกราชอาณาจักรไทย, การดำเนินการออกประกาศป้องกันอันตรายจากวัตถุลอยน้ำ,การจัดตั้งโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 บริษัท,การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมการตรวจสอบหลักฐานที่ดิน และการขออนุญาตจัดตั้ง ของบริษัท Phuket Premium Boatyard จำกัด , การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่นำเข้ามาประกอบวัตถุลอยน้ำ ,การอนุญาตประเภทของอาคารและระงับการใช้อาคารผิดประเภทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช 2522 และการรับแจ้งขุดดินถมดิน โดยที่ประชุมมีมติให้ มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงการใช้ประโยชน์ของที่ดิน แปลงดังกล่าว

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวย้ำให้ทุกภาคส่วนทำงานด้วยความรอบคอบและให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

พันตำรวจโทสภา จิตต์หลัง ผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของนายเชค แอนดริว เอลวอทอวสกี้ และจากการติดตามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ยังไม่พบว่านายเชค แอนดริว เอลวอทอวสกี้ ได้เดินทางออกจากประเทศไทย แต่อย่างใด

โอกาสนี้ น.อ.ภุชงค์ รอดนิกร ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า ตามนโยบายของ พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะเป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 3 ให้ความสำคัญในเรื่องของการเคลื่อนย้ายวัตถุลอยน้ำซึ่งเป็นวัตถุพยานที่จะมาใช้ในการดำเนินคดีต่างๆ โดยการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ส่วนแรกมิติของด้านความปลอดภัย โดยจากการเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา พบว่าวัตถุลอยน้ำดังกล่าว ไม่มีความมั่นคง เสี่ยงต่อ การตกลงมาทำให้เกิดผลกระทบ และเป็นอุปสรรค ต่อการเดินเรือ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้มีเรือสินค้าหรือเรือขนาดใหญ่มาชน ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติภัยทางทะเลขนาดใหญ่ได้ และยังพบว่า บริเวณดังกล่าวมีเรือสินค้าและเรือประมงสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตการทำประมงดังนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งเคลื่อนย้ายวัตถุลอยน้ำดังกล่าว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับในส่วนที่ 2 เนื่องจากวัตถุลอยน้ำดังกล่าวเป็นวัตถุ พยานสำคัญในการดำเนินการ ตามกระบวนการทางกฎหมายของไทย ดังนั้นขั้นตอนในการลากจูงจะมีการคำนึงถึงความปลอดภัยและคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของวัตถุพยาน ทั้งนี้จากการประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยเทคนิค ทั้งจากเจ้าหน้าที่โรงงานของฐานทัพเรือพังงา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบวัตถุดังกล่าวและได้นำแปลนของการก่อสร้าง มาวางแผนในการเคลื่อนย้ายโดยกำหนดการเคลื่อนย้าย ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 โดยจะใช้เรือในการเคลื่อนย้ายจำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงศรีราชา จะทำหน้าที่เป็นเรือบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายทั้งหมดโดยมีพลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 ควบคุมการปฏิบัติการทั้งหมด และเรือลำที่ 2 คือ เรือหลวงริ้น จะทำหน้าที่ในการลากจูงส่วนที่เป็นเดือยตัวฐานที่ตั้งของวัตถุลอยน้ำ ส่วน เรือลำที่ 3 คือ เรือหลวงมันใน จะทำหน้าที่ในการบรรทุกวัตถุลอยน้ำที่เป็นตัวบ้านซึ่งมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ ทั้งนี้เมื่อทำการลากจูงและเคลื่อนย้ายวัตถุลอยน้ำ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะประสานงานกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ในเบื้องต้นจะเก็บรักษาไว้บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึก จากนั้นจะดูในรายละเอียดและจะติดต่อประสานงานกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิชิตและจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะทำการเก็บรักษาวัตถุพยานดังกล่าวให้มีความปลอดภัย รวมทั้งจะมีการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินอย่างละเอียดเพื่อให้เจ้าของได้ตรวจสอบต่อไป ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายวัตถุลอยน้ำจะมีการบันทึกภาพ พร้อม โดยจะเชิญสื่อมวลชนร่วมบันทึกภาพข่าวเพื่อเป็นประจักษ์พยานในการปฏิบัติหน้าที่ ของทางการไทยที่มีการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆโดยคำนึงถึงสิทธิและอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญ มิได้ที่จะกลั่นแกล้งหรือดำเนินการโดยพละการ ทั้งนี้หน่วยงานในศรชล.เขต 3 ที่จะร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้จะได้ลงลายมือชื่อร่วมกันเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของการปฏิบัติงานร่วมกัน ด้วยความบริสุทธิ์ และคงไว้ซึ่งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้ำว่า พื้นที่ที่มีการติดตั้งวัตถุลอยน้ำเป็นพื้นที่เขตต่อเนื่องทางทะเลของประเทศไทยดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

Comments are closed.