53429910_309569179741768_452484210611978240_o

จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562

52755237_309568873075132_3941893973219475456_o

53238233_309568896408463_7908949230658519040_o

52863926_309569119741774_4106297427160465408_o

52641206_309569129741773_5202049536918290432_o

52611767_309569313075088_3184223688794832896_o

52830880_309569199741766_591712962855567360_o

จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2562 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์ เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมกวนกาละแม 9 กระทะ วันที่ 9 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 11.00 น. ที่ ลาน Public House Central Festival Phuket นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต, นางปัทมา รุจีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและนางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2562 เพื่อร่วมเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์, อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร, บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง, แหล่งประวัติศาสตร์ถลางและสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 2 มีนาคม 2562 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก)

วันที่ 3 – 15 มีนาคม 2562 พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก)

วันที่ 5 มีนาคม 2562 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง (เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์ฯ) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ผู้อบรมลงพื้นที่ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ถลางและการฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์อาสาแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กวนกาละแม 9 กะทะ ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ และขอเชิญประชาชนร่วมห่อกาละแม

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์  วั

นที่ 12 มีนาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางโดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 – 24.00 น. งานแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และการจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อาทิ การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง รองแง็ง มโนราห์การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-15 มีนาคม 2562 โดยการนุ่งโจงห่มสไบ หรือแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดภูเก็ต

53429910_309569179741768_452484210611978240_o

 

Comments are closed.