52591444_309567569741929_2778805443504373760_o

จัดประชุมอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

52591444_309567569741929_2778805443504373760_o

52644993_309567619741924_9211980688369123328_o

52642982_309567793075240_1222426535156252672_o

สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ลดความขัดแย้งทางสังคมกฎหมายและลดปัญหาการถูกกีดกันการทางการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัด “โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่ประกอบกิจการก่อสร้าง ร้านอาหาร ลูกจ้างร้านหรือโรงงานค้าปลีก/ ค้าส่งโดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีลูกจ้างแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ เข้าร่วมกว่า 150 คน

นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จำนวนกว่า 11,032 ราย โดยมีแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตทำงานทั้งสิ้น จำนวน 70,279 คน เป็นสัญชาติเมียนมาร์ 68,131 คน สัญชาติลาว 1,084 คน สัญชาติกัมพูชา 1,033 คน และสัญชาติเวียดนาม 31 คน โดยแยกเป็นแรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติแล้วจำนวน 62,230 รายและแรงงานนำเข้าตามระบบ MOU จำนวน 4,049 ราย

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่เข้ามาทำงานในกิจการที่ขาดแคลนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นงานที่คนไทยไม่นิยมทำและแนวโน้มความต้องการแรงงานต่างด้าวก็เพิ่มขึ้นโดยแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายบางส่วนได้ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายส่งผลให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าวถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องการทำงานค่าจ้างสวัสดิการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตัว เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานลดความขัดแย้งทางสังคมกฎหมายและลดปัญหาการถูกกีดกันการทางการค้ามนุษย์

การอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อลักษณะหรือการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์บทกำหนดโทษผู้กระทำผิดจากการค้ามนุษย์และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้ในหัวข้อ การเข้าเมืองเพื่อทำงานอย่างถูกต้องและดำเนินการที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้ในหัวข้อ ประโยชน์ของคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้ในหัวข้อ สิทธิหน้าที่ของคนต่างด้าวหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการทำงานที่เข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับ,สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตให้ความรู้ในหัวข้อ ประโยชน์ของคนต่างด้าวและนายจ้างที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม และสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้ในหัวข้อ ข้อควรรู้สำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยตลอดการบรรยายจะมีล่ามแปลภาษาเมียนมาร์คอยดำเนินการแปลภาษาให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการอบรม.

 

Comments are closed.