56412423_322867198411966_8797413578622631936_o

ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

56412423_322867198411966_8797413578622631936_o

55831643_322867028411983_1548384264813281280_o

56236268_322867011745318_5310374573538017280_o

55832970_322867085078644_7253267351313842176_o

55829071_322867021745317_4960604518694780928_o

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ที่ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัว ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ต่อมาในปี 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ และนําไปช่วยเหลือเด็ก โดยมอบเป็นทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนการสอน ของใช้ที่จําเป็น และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็ก เป็นประจําทุกปี

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า และมอบทุนอุปการะให้แก่เด็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยการทอดผ้าป่าฯในวันนี้ มีกิจกรรมการมอบทุน อุปการะเด็ก ซึ่งในปี 2562 กองทุนพัฒนาเด็กฯ จังหวัดภูเก็ตได้จัดมอบ เป็นทุนอุปการะแก่เด็ก จํานวน 10 ราย ๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท โดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้มียอดเงินบริจาค จํานวน 99,900 บาท.

55847296_322867155078637_3381107369055354880_o

Comments are closed.