ที่ประชุม กรอ. มีมติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำ

794109

794121

794112

794117

794118

794114

794110

ที่ประชุม กรอ. มีมติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในช่วงหน้าฝน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม คอซิมบี้ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช  ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมได้มี ประเด็น เพื่อเข้าสู่วาระพิจารณาหลายประเด็นอาทิให้ ทททภูเก็ตและท่าอากาศยานภูเก็ตพิจารณาเสนอเพิ่มเที่ยวบินจากต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยว การแก้ปัญหาเรื่องวีซ่าที่เหมาะสมกับชาวต่างชาติที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทยแนวทางการจัดทำผังเมืองภูเก็ตที่มีความเหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ตใน 10-20 ปีข้างหน้าแนวทางการบริหารจัดการขยะในอีก 20 ปีควรจะดำเนินการอย่างไร และการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค,การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดภูเก็ต

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โครงการชลประทานภูเก็ตและการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้รายงานข้อมูลปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างต่างๆเปรียบเทียบกับความต้องการใช้น้ำ โดยอ่างเก็บน้ำบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองกะทะมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ถึงกลางเดือนสิงหาคม 2562 โดยชลประทานภูเก็ตมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้แล้วทั้งการปรับปรุงเพิ่มความจุ,การก่อสร้างระบบผันน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำจากขุมเหมืองมาใช้

ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ได้รายงานข้อมูลสภาพปัญหาพบว่าปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำในจังหวัดภูเก็ตตื้นเขินหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางวาด,อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ,อ่างเก็บน้ำคลองกะทะและขุมเหมืองต่างๆของรัฐและเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ในส่วนจังหวัดภูเก็ตมีขุมน้ำจำนวน 109 แห่งซึ่งในนี้ได้รวมขุมน้ำสาธารณะที่เป็นของรัฐอยู่ประมาณ 20 กว่าแห่งโดยอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที

โอกาสนี้ที่ประชุม กรอ. ได้มีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในช่วงหน้าฝน

ส่วนการบริหารจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ต   ปัจจุบันภูเก็ตมีปริมาณขยะจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี โดยคาดการณ์ปริมาณขยะ พ.ศ. 2560-2580 จะสูงขึ้นถึง 3,289 ตันต่อวัน โดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีระบบกำจัดขยะรองรับ 900 กรัมต่อวัน และมีเอกชนลงทุนระบบกำจัดขยะ 500 ตันต่อวัน

Comments are closed.