242083

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ

242083

242091

242090

242089

242093

242096

242082

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561  เวลา 23.00 น.  นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Phuket International Airport Emergency Plan Exercise : PEMEX) ประจำปีงบประมาณ 2561ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2561 เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างท่าอากาศยานของรัฐภาคีซึ่งการซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแบบเต็มรูปแบบ( Full Scale Emergency Exercise) ทภก. มีการกำหนดการฝึกเป็นอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ 2 ปีและมีการฝึกซ้อมบางส่วนของแผนฉุกเฉิน(Parial Emergency Exercise)  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินการเพื่อเป็นท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกและปลอดภัย

ดังนั้น การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบท่าอากาศยานในวันนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากร ความถูกต้องของขั้นตอน และเป็นการทดสอบขีดความสามารถของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการของท่าอากาศยานภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

สำหรับการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันนี้ได้จำลองสถานการณ์การก่อวินาศกรรมโดยการลอบวางระเบิดและเกิดเหตุระเบิดภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากร,อุปกรณ์,แผนและขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้นอกจากนี้ได้เน้นเรื่องความสำคัญในการประสานการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาสนับสนุนในภาวะฉุกเฉิน ทั้งในเรื่องการสั่งการ,การติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่ 82 เรื่องระบบการจัดการด้านนิรภัยสนามบินและตามข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ( International Civil Aviation  Organisation:ICAO)  Doc9137 Airport Service Manual โดยการฝึกซ้อมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ,บริษัทสายการบิน,ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใน ทภก. และหน่วยงานความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมปฏิบัติการ

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตกล่าวว่า การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นการดำเนินการตามแผนฉุกเฉินที่มีการกำหนดไว้ตามแผนฉุกเฉินอากาศยานทั้งสิ้น 15 บท โดยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนั้นมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใน ทภก. ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งการฝึกซ้อมดังกล่าวได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงภายในจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอีกครั้งยังเป็นการสร้างเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการ ทภก.

Comments are closed.