51926022_304344876930865_6169925863090421760_o

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค

51926022_304344876930865_6169925863090421760_o

51969876_304345006930852_7749317884815343616_o

51685672_304344950264191_4595619958817292288_o

52598358_304344976930855_8469865212122497024_o

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค เข้มการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ ทางสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมอนุกรรมกานพิจารณาคำขออนุญาตสถานพยาบาล โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลระดับภูมิภาค เพื่อให้ การพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลของที่ได้รับผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4 ) พ. ศ. 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้อนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พิจารณากลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลและเสนอความเห็นต่อผู้อนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณาออกคำสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล หรือเรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการสถานพยาบาลมอบหมาย

สำหรับการประชุมในวันนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมพิจารณา ผู้เสนอขอ โฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลที่ขออนุญาตประเภทที่ 2 จำนวน 12 ราย ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ ให้เป็นไปตาม ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 สำหรับรายที่มีข้อความไม่เหมาะสมผิด ตามประกาศที่กำหนดคณะอนุกรรมการจะได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้เสนอรับทราบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ก่อนที่เห็นชอบ เสนอคณะกรรมการ สถานพยาบาลประจำจังหวัดภูเก็ตต่อไป

 

Comments are closed.