ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

62353659_352717418760277_982216186886356992_n

62241066_352717508760268_9212139490489925632_n

62189698_352717618760257_6250985807365013504_n

62181633_352717728760246_948938183276494848_n

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเพิร์ล อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วม

กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่น ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาระดับภาค และแผนพัฒนาระดับประเทศ ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา และรับทราบปัญหา ความต้องการของทุกภาคส่วนใน จังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อมูลต่าง ๆมาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ต่อไป

Comments are closed.