51811948_304351356930217_8027378478489796608_o

ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

51811948_304351356930217_8027378478489796608_o

51823972_304351803596839_60962207453675520_o

51969856_304351820263504_8630333591257088000_o

52153185_304351786930174_5874918685675618304_o

52584320_304351720263514_3197206116505223168_o

51412577_304351520263534_6047172330516381696_o

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร่วมกวนกาละแม 9 กะทะ วันที่ 9 มีนาคม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์,อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร, บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง, แหล่งประวัติศาสตร์ถลางและสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต

โดยงานจะเริ่มในวันที่ 2 มีนาคม 2562 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) วันที่ 3 ถึง 16 มีนาคม 2562 พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) วันที่ 5 มีนาคม 2562 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง (เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์ฯ) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ผู้อบรมลงพื้นที่ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง และการฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์อาสาแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กวนกาละแม 9 กะทะ ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ และขอเชิญประชาชนร่วมห่อกาละแม ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ วันที่ 12 มีนาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางโดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรและช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 -24:00 น. งานแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และ การจัดลานศิลปะวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ตและของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อาทิ การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง รองแง็ง มโนราห์การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย

โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม นี้ โดยการนุ่งโจงห่มสไบ หรือแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อร่วมสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัดภูเก็ต

51641706_304351583596861_3860590255191097344_o

 

Comments are closed.