41691709_247477919284228_5080582682056851456_o

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

41748684_247478045950882_3872109512097792000_o

41752345_247478272617526_1095057755279982592_o

41599980_247478029284217_7553363614002839552_o

41691709_247477919284228_5080582682056851456_o

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 ภูเก็ตตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนักศึกษา และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เกิดความรักและหวงแผนทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและรูปการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไปตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนชาวประมงและประชาชนทุกหมู่เหล่า สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งทะเลจำนวน 1 ล้านตัว พันธุ์ปลากระพงขาว 1,000 ตัวและ ปูม้าจำนวน 10 ล้านตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 ภูเก็ตและธนาคารปูม้า บ้านแหลมทราย อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

Comments are closed.