52929831_308404866524866_5341591559781482496_o

ผู้ว่าพบผู้นำอิสลามเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและผู้นำศาสนาอิสลาม

52929831_308404866524866_5341591559781482496_o

53283508_308405156524837_2050597453614284800_o

52890029_308405039858182_4052092985674825728_o

52864552_308405013191518_550662425649610752_o

52607869_308405203191499_16398786431549440_o

52594285_308405196524833_2954991977013182464_o

ภูเก็ตจัดโครงการภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในกิจกรรมผู้ว่าพบผู้นำอิสลามเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและผู้นำศาสนาอิสลา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562  ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด กิจกรรมผู้ว่าพบผู้นำอิสลาม โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มี องค์การบริหาร กิจการศาสนาอิสลาม 3 ระดับประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจการศาสนาอิสลามแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจังหวัดภูเก็ตได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์กรดังกล่าวจึงได้กำหนดให้ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมการผู้ว่าพบผู้นำศาสนาอิสลามตามโครงการภูเก็ตเมืองแห่งความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีของภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของภาครัฐในการสนับสนุนส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามใน ประเทศไทย และให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นผู้นำ แห่งการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งดีและการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ กับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ อันทำให้ สังคมเกิดความสงบสันติ สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 140 คนประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการประจำมัสยิดและผู้นำศาสนาอิสลามประกอบด้วยอิหม่าน คอเต็บ บิหลั่น 58มัสยิด จำนวน1 16 คน

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ กับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ซึ่งทำให้ สังคมเกิดความสงบสันติตลอดจนเป็นการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของส่วนราชการและผู้นำศาสนาและเน้นการรับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งจะเป็นการช่วยกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้มีความเจริญรุ่งเรื่องตลอดไป

 

Comments are closed.