51193944_302290733802946_3138304127554027520_o

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดการประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร”

51193944_302290733802946_3138304127554027520_o

51449987_302290953802924_8624100382529814528_o

51552661_302291000469586_3747804852084801536_o

51398360_302290650469621_2176906325756215296_o

51300720_302290700469616_1931831115274780672_o

51441829_302291033802916_444792001494253568_o

51762274_302290917136261_8324715576878432256_o

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดการประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ครั้งที่ 3/2562 ย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการประสานความร่วมมือนำข้อมูลข่าวสารขยายผลสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ที่ ห้องประชุม ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในการประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ว่า ขอขอบคุณ ส่วนราชการกระทรวงการคลังที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยถือเป็นโอกาสที่ดีที่หลายหน่วยงานจะได้มาร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดระเบียบสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, การรายงานสถานการณ์น้ำดิบของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงาน ได้ใช้โอกาสนี้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการประสานการทำงานร่วมกันตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างกัน และช่วยกันนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเองได้รับทราบและขยายผลไปสู่ประชาชน เพื่อให้การพัฒนาโครงการแผนงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการคลังได้ร่วมกันจำลองการใช้เครื่อง EDC เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบด้วย จากนั้นส่วนราชการต่าง ๆได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนงานโครงการต่างๆที่สําคัญในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นายสมสวัสดิ์ ฉายสินสอน ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานภูเก็ต กล่าวรายงานสถานการณ์นำดิบที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดภูเก็ตว่า ที่เขื่อนบางวาด มีปริมาณน้ำที่เหลือในอ่างจนถึงวันนี้(7ก.พ.62) มีน้ำทั้งสิ้น 4.5 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 45% ของความจุ เก็บกัก ส่วนอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำมีปริมาณน้ำอยู่ในอ่าง 2.12 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 30% ของความจุอ่าง ( ข้อมูล 7ก.พ.62) และอ่างเก็บน้ำคลองกะทะมีปริมาณน้ำอยู่ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 35% ของความจุอ่าง โดยจากปริมาณน้ำที่แจ้งดังกล่าว โครงการชลประทานภูเก็ต ได้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำแล้วพบว่ายังคงสามารถจัดสรรน้ำให้กับการประปา ส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้อย่างต่อเนื่อง

นายไกรศร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวถึงแผนการจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และสถานการณ์น้ำดิบว่าอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำอ่างเก็บน้ำบางวาดและอ่างเก็บน้ำคลองกระทะยังคงมีน้ำดิบปริมาณเพียงพอในการผลิตน้ำประปาและสามารถส่งน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตทำการผลิตน้ำเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ตามปกติ

นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยจังหวัดภูเก็ต มีหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิต 2 แห่ง คือ ธนาคารเลือด ชั้น 4 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทั้ง 2 แห่ง เปิดทำการทุกวัน โดยในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั้ง 2 แห่ง ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ไปยัง ห้างร้าน บริษัท สถานประกอบการและโรงเรียน สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคโลหิตขอให้เตรียมความพร้อมร่างกายโดยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบมื้อ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตโทร. 076251178 ต่อ 2 หรือที่ธนาคารเลือด ชั้น 4 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โทร.076361234 ต่อ 1285

นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต กำหนดมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและแนวทางการดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ปี 2562 ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้วางเป้าหมายที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในปี 2562 ไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัว โดยปี 2562 จังหวัดภูเก็ตกำหนดแนวทาง การดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อย่างเข้มข้น โดยแบ่งสุนัขออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สุนัขจรจัดอิสระ สุนัขจรจัดชุมชน ที่มีคนให้อาหาร และกลุ่มสุดท้ายเป็นสุนัขที่ด้อยโอกาส ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มจะมีการดำเนินการ ให้วัคซีน และผ่าตัดทำหมัน โดย จะเร่งสำรวจประชากรสุนัข แมวในพื้นที่ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562,อบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562,รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป้าหมายอย่างน้อย 80 % ในเดือนมีนาคม 2562 ,ทำหมันลดจำนวน สุนัขและแมวสัตว์ในพื้นที่และจะต้องส่งผลการตรวจเฝ้าระวังโรคอย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 ตัวอย่าง

สำหรับการจัดเวทีเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ในครั้งต่อไป หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อเป็นเวทีให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยปัญหาข้อราชการและประสานความร่วมมือในการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

 

Comments are closed.