41678513_247482135950473_5591956460574605312_o

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

41633887_247482089283811_93806131603832832_o

41678513_247482135950473_5591956460574605312_o

41680161_247482179283802_7784680115794870272_o

41685553_247482252617128_6879665734125879296_o

41708902_247482262617127_1128682397110370304_o

สำนักงาน ปปส. ภาค 8 ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 8 (ปีที่ 3) รุ่นที่ 6 จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ. ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 8 (ปีที่ 3) รุ่นที่ 6 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 นางสาวสุนันทา พ่วงทอง ตำแหน่งครูชำนาญการรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตองและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม

น.ส.สุนันทา พ่วงทอง กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีเป้าหมายในการลดอัตราเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตามช่วงวัย ซึ่งมีสภาวะปัญหาแต่ละช่วงวัยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและกลไกในการดำเนินการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการวางกรอบทิศทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงเห็นความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 2-6 ปี เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่มีพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมองเป็นส่วนสำคัญในการสั่งการให้ร่างกายตอบสนองต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็กในช่วงปฐมวัย

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนสื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองให้กับครูปฐมวัยมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบ (ครู ก) ของแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอน / ครูผู้ดูแลเด็กในระดับปฐมวัย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับครูในพื้นที่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Comments are closed.