31174810_1974672676083651_4290534039347003392_n

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน

31174810_1974672676083651_4290534039347003392_n

31946562_1974671709417081_7894323660129828864_n

31947245_1974671982750387_6310757565848354816_n

31956679_1974672362750349_6901839396144676864_n

31944996_1974672429417009_5365531793388732416_n

31934798_1974672399417012_3710232984985534464_n

31924620_1974672086083710_5731710478728560640_n

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เดินทางลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแขนน อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่ครัวอารีน่า อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็นประธานนำคณะสื่อมวลชน,ผู้ประกอบการ(Post trip) กว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรังและสตูล

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันจะลงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในกลุ่มจังหวัดอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรังและสตูล)รวม 10 ชุมชนจังหวัดละ 2 ชุมชนซึ่งแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวที่จัดการโดยชุมชนตามแนวทางประชารัฐ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อันดามันเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติวัฒนธรรมที่งดงาม ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมายาวนาน อาทิ ผ้าบาติก รวมถึงอาหารพื้นบ้านรสชาติอร่อย และมีความเป็นเอกลักษณ์ของถิ่นใต้ ทั้งนี้การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื่นที่ 5 จังหวัดอันดามัน(จังหวัดภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรังและสตูล ) ได้มีการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นประธานและมีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเป็นเลขาฯร่วมทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆร่วมกันพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพซึ่งเป็นการดำเนินการตามพรบ.การท่องเที่ยวแห่งชาติ

สำหรับคณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือที่รู้จักกันในนาม CBT มีการทำงานในรูปแบบคณะทำงานประชารัฐเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีการเชื่อมโยง ระหว่างกัน โดยที่ผ่านมาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่5 จังหวัดอันดามัน(จังหวัดภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรังและสตูล )
ได้มีการพัฒนาจนประสบความสำเร็จเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนสร้างอาชีพสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี จนชุมชนมีความเข้มแข็งเป็น ที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยปี 2560 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 5 จังหวัดมีการพัฒนาแล้วรวม 10 ชุมชน, ปี 2561 รวม 10 ชุมชน และปี 2562 มีเป้าหมายพัฒนาอีก 20 ชุมชน รวม 3 ปี มีเป้าหมายพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชนรวม 40 ชุมชน ในพื้นที่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันทั้ง 5 จังหวัด

ภายหลังการกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดินทางลงพื้นที่จริง เพื่อไป ศึกษา รับรู้ข้อมูลด้านการจัดการท่องเที่ยว ของชุมชนท่องเที่ยว บ้านแขนนเทพกษัตรี และชุมชนท่องเที่ยว บ้านบางโรง-ป่าคลอก การเยี่ยมชมวัดพระนางสร้าง

31889035_1974672502750335_3827731771101806592_n

 

Comments are closed.