51381950_302750390423647_7766508478532681728_o

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

51381950_302750390423647_7766508478532681728_o

52382819_302750673756952_2385982176924532736_o

51946534_302750593756960_7440422316468600832_o

51599164_302750557090297_5893488672564576256_o

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย กิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือรายละเอียดโครงการภายใต้ แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกิตติ อินทรกุล กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมให้คณะทำงานพิจารณาร่างแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัดในเรื่องของรายระเอียดของโครงการกิจกรรมให้มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ภารกิจหลักของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทางคณะทำงานจึงได้มีการประชุมหารือกันในวันนี้ โยมีประเด็นการหารือในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมีเป้าประสงค์คือ ประชาชนทุกคนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์ เพื่อการจัดการที่ดินและวางผังเมืองที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยให้คลอบคลุมและหลากหลายมีเป้าประสงค์ คือมีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่เอื้ออาทรต่อการอยู่อาศัยคลอบคลุมและหลากหลาย และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 คือการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเทศในการจัดการที่อยู่อาศัยของเมืองเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน

ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพิจารณา รายละเอียดของแผนงานโครงการตรงตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรับทราบแผนงานโครงการเพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ต่อไป

51544721_302750477090305_8664314818452258816_o

 

Comments are closed.