52075901_304308193601200_6856347965833871360_o

พิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

52075901_304308193601200_6856347965833871360_o

51916236_304308183601201_7828157799149338624_o

51851200_304308350267851_7832578853800247296_o

51797904_304308286934524_5469653276796387328_o

จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อม 11 หน่วยงาน พิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการพิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ โดยมี นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และพิจารณาผลงานที่สามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่จะเสนอผลงานโครงการขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ส่งผลงานโครงการให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 นั้น

ในการนี้ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่เข้ารับการพิจารณาผลงานโครงการที่สมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดภูเก็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ที่ทำการปกครองนายอำเภอถลาง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่มีรายชื่อเหล่านี้เสนอผลงานโครงการเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ โดยจัดทำเอกสารตามหลักเกณฑ์ แนวทางฯ ภายในวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อทางจังหวัดฯ จะได้รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าที่ประชุมในการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่น ปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดสาขาการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2562 เป็น 3 สาขาได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะมอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็น ธรรม และเป็นที่พึงพอใจ, รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะมอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียม มาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จะมอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

51734035_304308370267849_4636426013599858688_o

 

Comments are closed.