1IMG_8225

ภูเก็ตเปิดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19

 

1IMG_8225

28070930_1944212299129689_9109143851961377544_o (1)

28161624_1944212409129678_5385674431060039674_o

28070961_1944212535796332_1381064910864640809_o

28337077_1944212489129670_7880544592792461374_o (1)

28337074_1944212349129684_5940202970925621044_o

28161983_1944212609129658_840886039339409409_o

28336207_1944212925796293_984627838362637073_o

28164799_1944213092462943_376409022268562237_o

1IMG_8044

ภูเก็ตเปิดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป.

เมื่อคืนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ลานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเข้าร่วมการเปิดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 โดยมีนางมาลี เกี่ยวผดุง ผู้อาวุโสท้องถิ่นภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, ผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ตและเจ้าหน้าที่, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงาม รวมทั้งเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นเสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกัน ของชาวไทยเชื้อสายจีน มุสลิม ฮินดูและซิกซ์ มีการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่สังคมและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตในครั้งนี้ เพื่อสืบทอดอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตอันทรงคุณค่า จากบรรพบุรุษสู่ชนรุ่นหลัง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงประชาชนจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความมั่นคงทางรายได้และความมั่งคั่ง ทางเศรษฐกิจของเมืองและประเทศ

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาอนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ. ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยบูรณาการร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, สถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.), มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต, มูลนิธิจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, บริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต, ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต และชุมชนเมืองเก่าชาร์เตอร์แบงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมทางวัฒนธรรม โดยการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้อาศัย เยาวชน ประชาชนชาวภูเก็ต ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิม รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง และเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองตามแนวคิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ บนฐานรากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ภายในงานจะมีกิจกรรม อาทิ การสักการะเจ้าแม่กวนอิม, ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม, การแสดงระบำดนตรีจากเขตปกครองมองโกเลียใน, การแสดงทางวัฒนธรรมจากคณะซานตง คณะซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กิจกรรมของกินถิ่นภูเก็ต สไตล์ยิ่งศักดิ์, การประกวดมิสซอนย่า 2018, กิจกรรมการเรียนรู้เสน่ห์งิ้ว จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, นิทรรศการการเกษตรเชิงอนุรักษ์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต, กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรมภูเก็ตจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, กิจกรรมอาหาร Phuket Of Gastronomy จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, การจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง รวมถึงสีสันของชุดโคมไฟเทพเจ้า และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 จะมีการประกอบพิธีไหว้เทวดาซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตเป็นการบูชาเทวดาโดยจัดพิธี ณ ลานพญามังกรทะเล เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ศิลปกรรมย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ถนนถลาง ซอยรมณีย์ ถนนกระบี่ ถนนเทพกระษัตรี ถนนพังงา ถนนภูเก็ตบางส่วน และพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

1IMG_8056

Comments are closed.