ภูเก็ต ให้การต้อนรับ นักปกครองระดับสูง (นปส.)รุ่นที่ 72 ศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

60791312_342381793127173_7096465972306903040_o

60967410_342381846460501_2880665532141404160_o

60351959_342381883127164_6548185372310896640_o

60354048_342382326460453_2656835171231203328_o

60303661_342382879793731_8690138923499782144_n

60387530_342382773127075_896876977716199424_o

60234242_342382209793798_8265160452250533888_o

ภูเก็ต ให้การต้อนรับ นักปกครองระดับสูง (นปส.)รุ่นที่ 72 ศึกษาดูงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต Phuket Model ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  เวลา 09:00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายจริยวัฒน์ สันตบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา, นายพินัย อนันตพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกรองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คนที่เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต Phuket Model ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก” โดย จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจากการท่องเที่ยวปีละกว่า 3 แสนล้านบาทโดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดภูเก็ตมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวมีสถานที่พักที่สะดวกสบายธรรมชาติที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่น รวมถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารโลก

สำหรับจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาว ประกอบด้วย 4M และ 3S ได้แก่ Marina Hub เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค Medical Hub เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Mice City เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติ Manpower Development เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง Sport Tourism เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Smart City เพื่อพัฒนาภูเก็ตไปสู่ความทันสมัย เป็นศูนย์กลางเมือง Digital และรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริง Sustainable Development เป็นการพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลในทุกด้าน

จากนั้นในเวลา 11:00 น. นายต้นใจตรง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบน ได้ร่วมบรรยายเรื่อง Phuket Smart City

สำหรับหลักสูตรนักปกครองระดับสูง โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เป็นหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่มีภาวะผู้น้ำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีสมรรถนะด้านการจัดการที่ดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองผู้ผ่านการศึกษาอบรมว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. โดยรุ่น 72 มี ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 16 พฤษภาคม 62 ศึกษาดูงานเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต” โดยรับฟังการบรรยายจาก นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต

ส่วนวันที่ 17 พ.ค.62 ศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเริ่มธุรกิจ (Start-up )การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ก่อนจะเดินทางกลับ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อไป

 

Comments are closed.