51279097_302747220423964_4633571127363371008_o

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรม

51279097_302747220423964_4633571127363371008_o

51921155_302747240423962_8936633027967057920_o

52345702_302747300423956_3585908873065660416_o

51484008_302747250423961_5481622341333024768_o

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรมเพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในด้านการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางพวงผกา เชาวน์ไวย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วม

นางพวงผกา เชาวน์ไวย กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญปัญหาหนึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยจะต้องเสียงบประมาณ เป็นจำนวนมากเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานี้รวมทั้งทรัพยากรในด้านอื่นๆรัฐบาลได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางด้วยความตระหนักดีว่าปัญหายาเสพติดอาจมีส่วนชักนำให้เกิดปัญหาสังคมหมุนเวียนเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาวัยรุ่นปัญหาโสเภณีซ่องโจรและการพนันซึ่งปัญหาที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตลอดจนถึงด้านเศรษฐกิจด้วย อย่างไรก็ตามขณะนี้ยาเสพติดก็ยังคงระบาดในหมู่เยาวชนหรือเด็กวัยรุ่นซึ่งปัญหานี้ได้บรรเทาเบาลงไป ดูเหมือนว่าจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น ยิ่งนานวันปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งทับถมและเรื้อรังเป็นสิ่งที่ยากต่อการแก้ไขเป็นทวีคูณ

นอกจากมาตรการทางกฎหมายที่ใช้สกัดกั้นยาเสพติด แล้วหรือเป็นเครื่องมือที่จะใช้ลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วการสร้างความรักความอบอุ่นแก่เด็กและเยาวชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครัวก็นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมและเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดังกล่าวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมขึ้นเพื่อจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันด้านศาสนาผู้นำชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีค่านิยมและจิต สำนึกที่ดีมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งมีทักษะชีวิตและสามารถนำพาตนเองให้เติบโตอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีสำหรับบุคคลที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในมิติวัฒนธรรมในครั้งนี้เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ดีซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการให้ศึกษา เรียนรู้ การทะนุถนอมบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในสังคมเลือกรับสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ให้แก่ตนเองมีทักษะชีวิตและหลีกนี้ให้ห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายไม่ว่าเป็นเรื่องยาเสพติดการพนันการทะเลาะวิวาทหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่คนทั่วไปประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยมีความซับซ้อนมากขึ้นจึงต้องการปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติที่ดีแก่เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นดำลังหลักในการพัฒนาประเทศให้มีภูมิคุ้มกันในทุก ๆ ด้านต่อไป

 

Comments are closed.