11-17 เม.ย. 61_๑๘๐๔๑๘_0001

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอให้ ผู้ประกอบการขนส่งนำรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง นำรถเข้าตรวจสภาพรถ

11-17 เม.ย. 61_๑๘๐๔๑๘_0001

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอให้ ผู้ประกอบการขนส่ง,ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและเจ้าของรถนำรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง นำรถเข้าตรวจสภาพรถ ตามประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ตภายในเดือนสิงหาคม 2561

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากข้อมูลกรณีรถบัสโดยสารไม่ประจำทางเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนพระบารมี(เขาป่าตอง)ซึ่งมีเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากการนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้องที่ได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มทัวร์ต้นทุนต่ำมาใช้ให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยว ซึ่งเส้นทางเขาป่าตองซึ่งเป็นเส้นทางที่มีสภาพลักษณะทางโค้งคดเคี้ยวเป็นทางขึ้นลงเขาที่ลาดชันตลอดเส้นทางเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในเส้นทางบ่อยครั้ง ทำให้ผู้โดยสารนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการขนส่งและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้ในการขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบความพร้อมของรถที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะบนท้องถนน จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง,ผู้ประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยว และเจ้าของรถนำรถบัสโดยสารไม่ประจำทางดำเนินการตามประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีรถที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตให้นำรถเข้าตรวจสภาพให้ครบถ้วนปีละ 2 ครั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด และให้นำรถเข้าตรวจสภาพให้ครบถ้วนโดยด่วน กรณีรถที่จดทะเบียนจังหวัดอื่นแต่เข้ามาใช้งานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น.หรือที่สถานตรวจสภาพรถโชติมาตั้งแต่เวลา 08.30- 17.00 ทุกวันภายในเดือนสิงหาคม 2561

Comments are closed.