38760922_227411641290856_1418752586927833088_o

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

38760922_227411641290856_1418752586927833088_o

38754409_227412004624153_5074859255882842112_o

38764168_227412157957471_9010581760529924096_o

38765219_227411997957487_2614512069575180288_o

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร กับคณะกรรมการฯระดับชุมชน มีเกษตรกรร่วมโครงการรวม 4,200 ราย งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสุมาลี มุกดา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และตัวแทนเกษตรกรรายย่อยจำนวน 21 ชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กับคณะกรรมการฯระดับชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้จนสามารถดำเนินโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยดำเนินการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 21 ชุมชน ชุมชนละ 200 ราย อำเภอเมือง 8 ชุมชน อำเภอกะทู้ 3 ชุมชน อำเภอถลาง 10 ชุมชน รวมเป้าหมาย 4,200 ราย งบประมาณ 12,204,600 บาท ดำเนินการใน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดำรงชีพ ดำเนินการอบรมเกษตรกรจำนวน 30 รุ่นๆ ละ 3 วัน เกษตรกร 1,295 ราย โดยอบรมตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561และกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร เกษตรกรในแต่ละชุมชนรวมกลุ่มๆ ละไม่น้อยกว่า 25 คน ร่วมกันจัดทำโครงการตามความต้องการ เพื่อขอรับงบประมาณ ชุมชนละ 300,000 บาท โดยกลุ่มย่อยในชุมชนได้จัดทำโครงการ แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ระดับอำเภอ ซึ่งขณะนี้โครงการต่างๆ ของชุมชนได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯระดับชุมชนและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 6,149,906 บาท ประกอบด้วย อำเภอเมือง 8 ชุมชน จำนวน 9โครงการ งบประมาณ 2,399,906 บาท อำเภอกะทู้ 3 ชุมชน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 750,000 บาท อำเภอถลาง10 ชุมชน จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท

ในวันนี้ (9 ส.ค. 61) สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต กับคณะกรรมการฯระดับชุมชน ขึ้นและ หลังจากได้ทำพิธีลงนามเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จะโอนงบประมาณโครงการให้ชุมชนได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

Comments are closed.