อบจ.ภูเก็ตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ตปี 2562

62117502_352225352142817_661488902762135552_o

62340212_352225452142807_2713599782592446464_o

61767282_352225875476098_6160332392209842176_o

61760214_352225795476106_6188231151144927232_o

62446323_352225392142813_4110076019128401920_o

61758609_352225625476123_6278927314109595648_o

อบจ.ภูเก็ตจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ตปี 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  ที่ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ต ปี 2562 โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนักเรียนเข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติกําหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ระหว่างชาติทั่วโลกด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 โดยในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้กําหนดประเด็นหลัก (Theme) ในเรื่องเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ มีคําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า “ BEAT AIR POLLUTION ; We Can’t Stop Breathing But We Can Do Something About The Quality Of Our Air ” (หยุดหมอกควันและ อากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)

สําหรับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต องค์กรเอกชน และเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดภูเก็ต กําหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจําปี 2562 ขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายรัฐบาล และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง ทั้งมีความมุ่งหวังที่จะเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกคน เพื่อการดูแลรักษาโลกของเราด้วย

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบรางวัลประกวดเรียงความ หัวข้อ “มลพิษทางอากาศ เราสามารถช่วยลดได้” ,การมอบรางวัล ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “รักษ์ภูเก็ต บอกต่อด้วยภาพ” , การประกวด วาดภาพของนักเรียนหัวข้อ “มลพิษทางอากาศ เราสามารถช่วยลดได้” ,การรับฟังเวทีเสวนา “การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมือเรา” , เวทีสาธิต วิธีการทําน้ำยาอเนกประสงค์ การทําน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก การทําสบู่สมุนไพร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น การทําสิ่งประดิษฐ์ จากของเหลือใช้ และการชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย สิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต

 

Comments are closed.