47256632_274516756580344_4593122375205126144_o

เทศบาลตำบลกะรนจัดโครงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

47256632_274516756580344_4593122375205126144_o

47342448_274516503247036_4588926570114056192_o

47469079_274516616580358_6847387096391352320_o

47378813_274516719913681_1618512701275766784_o

47314944_274516636580356_4770292254361255936_o

47432793_274517056580314_2160434885657886720_o

47239576_274517086580311_2783452744147533824_o

เทศบาลตำบลกะรนจัดโครงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่หาดกะรน หน้าลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองหาน พล.ร.ต.วุฒิศาสตร์ ชวนะ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยของเทศบาลตำบลกะรน โดยมีนายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน สมาชิกกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหาดกะตะ กะรน คณะครู นักเรียนและประชาชนเข้าร่วม

นายทวี ทองแช่ม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยของเทศบาลตำบลกะรนว่าเทศบาลตำบลกะรนกำหนดจัดโครงการฯ ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อสร้างความตระหนักและการมีจิตสาธารณะในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนและเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมกันแสดงพลังมวลชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดเก็บมูลฝอยบริเวณสันทรายชายหาด กะตะกะรนและดำน้ำเก็บขยะในทะเล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำในพื้นที่ตำบลกะรน เพื่อเป็นการรักษาภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชนิดปลากะพงขาวและพันธุ์เต่าทะเล ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์เต่าทะเลชนิดเต่าตนุ โดยทัพเรือภาคที่ 3

นายทวี กล่าวต่อไปว่า ภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานเทศบาล สำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากจะอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลแล้ว เทศบาลฯ ยังให้ความสำคัญในการฟื้นฟูและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง สำหรับสันทรายชายหาดทั่วทุกพื้นที่ตำบลกะรน ได้ดำเนินการบำรุงรักษาดูแลในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ชายทะเลให้คงอยู่ในสภาพของความเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เดิม กรณีความสะอาดในชุมชน เทศบาลจัดให้มีการนัดหมายเวลาทิ้งและเวลาเก็บขนเพื่อลดจำนวนถึงขยะเพื่อสร้างความเป็นระเบียบร้อยในชุมชน กรณีการดูแลรักษาชายหาดสาธารณะได้จัดพนักงานเฝ้าระวังการตกค้างของขยะมูลฝอย พร้อมกับการทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ปัจจุบันการใช้สถานที่บริเวณชายหาดของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้นอกจากกลุ่มที่เข้ามาพักในโรงแรมพื้นที่กะตะกะรนแล้ว ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากที่อื่น ๆ เข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

47286825_274516889913664_1730939002166444032_o

Comments are closed.