38824838_227405847958102_9202720872022933504_o

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม Big Cleaning Day

38824838_227405847958102_9202720872022933504_o

38783169_227406014624752_4687202684636233728_o

38781049_227407144624639_4717398959016902656_o

38848170_227405734624780_601776702590287872_o

38841190_227407334624620_4054820204008439808_o

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ชุมชนแสนสุข ม. 7 ต. รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม Big Cleaning Day และปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา และจิตอาสาเข้าร่วม

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ร่วมกับชาวชุมชนหาดแสนสุข ภาคประชาชน เอกชนและส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม Big Cleaning Day และปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะอาด สวยงามและเป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เก็บขยะทำความสะอาดในชุมชนแสนสุขและบริเวณถนนเส้นหลักทางเข้าชุมชน ฉีดพ่นหมอกควัน จัดเก็บวัสดุเหลือใช้ จัดระเบียบสายไฟ รวมถึงกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาจากส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกด้วย

 

Comments are closed.