49250791_290764411622245_3671195047979646976_n

เสวนาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

49250791_290764411622245_3671195047979646976_n

49844105_290764498288903_2892975810354872320_n

50411418_290764524955567_2268417454470332416_n

50230664_290764404955579_786589244121415680_n

จังหวัดภูเก็ตจัดเสวนาโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  ที่ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด) โดยมี ดร. เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่กรมโยธาธิการและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนท้องถิ่นเข้าร่วม

ดร. เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ซึ่งสร้างความเสียหายในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ นอกจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนมีลักษณะเป็นภูเขา มีความลาดชันสูงลงสู่ที่ราบที่มีความลาดชันต่ำ การเปลี่ยน

แปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำ และริมชายฝั่งทะเล จากเดิมเป็นพื้นที่ชะลอรองรับน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ทำให้มีการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานกีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงทิศทางการไหล ตลอดจนลดประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำน้ำต่างๆ จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นถึงปัญหา ดังกล่าวจึงได้มีการดำเนินโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก เพื่อจัดทำแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ระดับลุ่มน้ำและระดับจังหวัด พร้อมจัดทำผังระบบระบายน้ำ ผังระบบโครงสร้างพื้นฐานและผังเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังที่โล่ง และผังโครงการคมนาคมขนส่ง พร้อมทั้งมาตรการการใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการอุทกภัย

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดประชุมในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยในครั้งนี้จะเป็นการลงรายละเอียดเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

49533978_290764434955576_8629491919400992768_n

Comments are closed.