S__135331842

แนะนำตัวคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ฉลอง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต

S__135331842

S__135331847

S__135331848

S__135331845

S__135331849

26160

ร่วมรับฟังคำเสนอแนะจากคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ฉลอง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต  และขอแสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์  ผกก.สภ.ฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ผกก.สส.บก.ตม.๖

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเดอะวิจิตรรีสอร์ท ภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ประธาน กต.ตร.ฯ เป็นประธานประชุมแนะนำตัวคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ฉลอง ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต และรับฟังคำเสนอแนะจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธร มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 20 ของระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549

1.รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย

2.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช.

3.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ

4.ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.

5.รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจใน

สถานีตำรวจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียน

ของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

6.ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่

7.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ

8.เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กต.ตร.สภ. กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

9.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สภ. มอบหมาย

10.รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ช. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด

11.อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช. มอบหมาย

S__135331850

 

 

Comments are closed.