52255756_305204246844928_3709919443782991872_o

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ ถอดบทเรียน จากการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

52255756_305204246844928_3709919443782991872_o

51838843_305204520178234_5019856753639030784_o

52396286_305204596844893_8762194168190599168_o

51794286_305204556844897_2015522607486468096_o

ภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและ ถอดบทเรียน จากการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562  ที่ห้องประชุมเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและถอดบทเรียน จากการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายมงคล เต็มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานบรรเทาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

นายมงคล เต็มรัตน์ กล่าวว่า จากการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 รวม 7 วันที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ต มีสถิตอุบัติเหตุจำนวน 55 ครั้งเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 64 ครั้งเพิ่มขึ้น 9 ครั้งจำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวน 46 คนเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจำนวน 53 คนเพิ่มขึ้น 7 คนและมีผู้เสียชีวิต 6 รายเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว จำนวน 2 รายเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ซึ่งจะเห็นว่ายังไม่บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์แต่อย่างใด ดังนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและถอดบทเรียน จากการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ตทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเชิญผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การสาธารณะ กุศล เข้าร่วมจำนวน 100 คน การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความรู้ความตระหนักความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรมารยาทในการขับขี่และรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลัง เกิด เหตุ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้สามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจากถนนของประเทศไทยและเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนสู่ทศวรรษ เพื่อความปลอดภัย ทางถนนพ. ศ. 2554 ถึง 2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้มี มติ เห็นชอบ ให้ยึดเป้าหมายและแนวทางองค์การสหประชาชาติเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 100000 คนในปี พ.ศ. 2563 ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของโลก ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งนักท่องเที่ยว แบ่งส่วน จะใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะมีการท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้จากตามรายงานสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปกติและช่วงเทศกาลของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและพิการซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพบว่าสาเหตุสำคัญคือผู้ขับขี่จักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยมีอาการมึนเมาประมาทคึกคะนองไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่เคารพกฎการจราจรรอบด้วยสภาพของจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยและนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

 

Comments are closed.