58377745_333126600719359_8396413643498979328_o

เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ...

เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการยังคงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2562  ที่บริเวณการเคหะรัษฏา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ป้องกันและบรรเทาสาธารณ...
58380134_333124854052867_656965327241871360_o

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวก...

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ฉบับปิดประกาศ 15 วัน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2562  ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทย...
58374846_332715134093839_8168069289140551680_n

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.)ไทย-มาเลเซี...

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 109 ส่งเสริมความร่วมมืออันนำมาซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  ที่โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท ต.ป่าตอ...
57614883_332609847437701_995107518340399104_n

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาในโอกาส เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจีนและไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9:30 น. ที่ห้องร...
163667

จังหวัดภูเก็ตบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทัพภาคที่ 4 เร่งให้...

จังหวัดภูเก็ตบูรณาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทัพภาคที่ 4 เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง เมื่อวันที่  24 เมษายน 2562 เวลา 16.20 น.นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุ...