IMG_0516

ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการนำระบบสายเคเบิ้ลลงดินบริเวณถนนพังงา...

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการนำระบบสายเคเบิ้ลลงดินบริเวณถนนพังงา  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจั...
60305883_341903163175036_9123831642874445824_n

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5...

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดภูเก็ต เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน พร้อม เตรียมการเสนอคำของบประมาณรายจ่...
60343866_341906149841404_412432669914169344_o

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉ...

ภูเก็ต คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่ตำบลฉลอง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ที่วัดลัฏฐิวนาราม ต. ฉลอง อ....
60297682_341416046557081_3901894685093789696_o

ลากูน่าภูเก็ต พร้อม ยกระดับ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ “สิงห์ลากูน่าภู...

ลากูน่าภูเก็ต พร้อม ยกระดับ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ “สิงห์ลากูน่าภูเก็ตโอเพ่น “ครั้งที่ 3 ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ All Thailand Golf Tour ฤดูกาล 2019 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพอล วิลสัน ผู้ช่วย...
60475153_341419903223362_1995206235355348992_o

การจัดอบรมโครงการ Library : Care the Bear รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน....

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเครือข่าย จัดการแถลงข่าวและการจัดอบรมโครงการ Library : Care the Bear รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม...