159721

7 เครือข่ายชุมชน ท่องเที่ยวภูเก็ต

159721

159728

159727

159726

159720

7 เครือข่ายชุมชน ท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยวสัญจรแลกเปลี่ยนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.นายสนิท ศรีวิหค และ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ,นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และสมาชิกเครือข่าย7ชุมชน ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต  ประกอบด้วย ชุมชน ท่องเที่ยวตำบลป่าคลอก , ชุมชน ท่องเที่ยว ตำบลกมลา , ชุมชน ท่องเที่ยว, ตำบลราไวย์ ชุมชน ท่องเที่ยวตำบลไม้ขาว ,ชุมชน ท่องเที่ยว ตำบลเชิงทะเล  ,ชุมชนย่านเมืองเก่าและชุมชนวัฒนธรรมบ้านแขนน รวมกว่า 80 คน เดินทางมาเยี่ยมชมแหล่ง ท่องเที่ยวของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตามโครงการการพัฒนาเครือข่ายศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมเวทีเสวนาการท่องเที่ยวสัญจร โดยได้รับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่ พิพิธภัณฑ์ไทหัว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  จากนั้น เครือข่ายทั้ง 7 ชุมชน ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านและแหล่งท่องเที่ยวของ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต   อาทิ  ย่านชุมชนถนนกระบี่ ,ร้าน I46, บ้านอีโป้เต้ง, ศาลเจ้าแสงธรรม,ศาลเจ้าไหหลำ;คริสเตียนสถาน,ซอยรมณีย์,โรงเหล็ก, บ้านเลขที่ 92 เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมได้ชื่นชมทิวทัศน์ย่านเมืองเก่า ร่วมชมชิมอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ควบคู่กับการเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนย่านเมืองเก่า

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่หลากหลาย และมีคุณค่าควรแก่การศึกษาทั้งทางบกและทางทะเล โดยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น จังหวัดภูเก็ต จะต้องดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษย์ โดยมีพื้นฐานอยู่บนศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตชาว จังหวัดภูเก็ต สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ศึกษาข้อดีและข้อจำกัด วิธีการดำเนินงานของการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อจะได้นำไปพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถเพียงพอ และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดโครงการการพัฒนาเครือข่ายศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน จัดกิจกรรมเวทีเสวนาการท่องเที่ยวสัญจรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของผู้นำท่องเที่ยวชุมชน สมาชิกท่องเที่ยวชุมชน และหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประเมินความสนใจเบื้องต้นของผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน เตรียมการศึกษาของดีชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกท่าน ในการนำความรู้ และประสบการณ์จากแลกเปลี่ยนความรู้ไปจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของคนในท้องถิ่น เกิดกระบวนการประสานงาน ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะนำไปต่อยอดพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้แผน และแนวทางที่เหมาะสมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Comments are closed.