กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผน

58380134_333124854052867_656965327241871360_o

58679368_333125044052848_7925614360896995328_o

58905966_333125064052846_3082381763574497280_o

58384449_333125057386180_7219947557672189952_o

58686620_333124994052853_2738463361153892352_o

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ฉบับปิดประกาศ 15 วัน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2562  ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ขั้นตอนการปิดประกาศ 15 วัน) โดยมีนายกุลพัฒน์ ฤกษ์จำนง นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาชน เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายกุลพัฒน์ ฤกษ์จำนง กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจที่กำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบและเกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อการพัฒนา อาทิ ปัญหาการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ภูเก็ตมีบทบาทต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 โดยปรับปรุงให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เอ-เซเว่น คอเปอเรชั่น จำกัด ให้มาดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นลำดับ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการถึงขึ้นตอนการยกร่างเป็น “ร่างผังเมืองรวมภูเก็ต” และการปิดประกาศ 15 วัน ณ ท้องที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 พร้อมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมภูเก็ตและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งแนวคิด ทิศทางการพัฒนาเมืองภูเก็ต บทบาท ศักยภาพและสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นที่รวมตลอดจนทุกความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต ให้ทุกความคิดเห็นได้มีความสอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุก ๆ ด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตลอดจนได้ประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและยกร่าง “ร่างผังเมืองรวมเมืองภูเก็ต” และดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไป

 

Comments are closed.