กระทรวงมหาดไทยประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ติดตามการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด

กระทรวงมหาดไทยประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ติดตามการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โควิด-19 การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานและการป้องกันแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ติดตามการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โควิด-19 การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานและการป้องกันแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมและมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเด็นในการชี้แจงข้อราชการประกอบด้วย การดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 โดยในส่วนของการดำเนินการตามข้อสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการจัดการอบรมเรื่อง หน้ากากอนามัยเพื่อนำความรู้เผยแพร่สู่ประชาชน ทั้งนี้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า 225 ล้านบาท เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดทำหน้ากากจำนวน 50 ล้านชิ้นแจกจ่ายแก่ประชาชน โดยการจัดสรรงบประมาณจะเป็นไปตามจำนวนประชากรของแต่ละท้องที่ ส่วนในเรื่องของการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงและไม่จำหน่ายเกินราคานั้น ที่ประชุมได้ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนประชาชนร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและควรมีการรณรงค์อย่างเต็มที่รวมถึงต้องการให้ ครู ก ลงไปถึงระดับหมู่บ้านเพื่อดำเนินการสอนการผลิตหน้ากากอนามัยส่วนการจำหน่ายราคาหน้ากากเกินราคานั้น หากพบมีการกระทำผิดกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด

ส่วนในเรื่องของไฟป่า รมต. ว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้จังหวัดใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยควบคุมไม่ให้มีการเผาป่า รวมถึง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่าหากกรณีจังหวัดใดมีไฟป่าให้จังหวัดพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อที่จะนำงบประมาณในส่วนนี้มาใช้เพื่อการดำเนินการโดยประสานการใช้งบประมาณกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงเรื่องการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานด้านจิตอาสาภัยแล้ง โดยในส่วนนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนเรื่องการฝึกซ้อมแผนโดยขอให้เป็นข้อมูลที่ชัดเจน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจนและได้มีการดำเนินการประชุมกับ 22 จังหวัดภัยแล้งที่มีการประกาศสาธารณภัยทุกวัน ส่วนการจัดตั้งชุดจิตอาสาภัยพิบัติทุก อปท. จะต้องมี 50 คน/ 1 อปท. มีเป้าหมายอยู่ที่กว่า 3 แสนคน โดยปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการอบรมไปบ้างแล้วโดยกำหนดปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฏาคม 2563 รวมถึงการฝึกทบทวนจิตอาสา

ทั้งนี้ปัจจุบันผู้ลงทะเบียนจิตอาสา 6 ล้านคน จะมีการนำผู้ผ่านการอบรมแล้วมาอบรมใหม่โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดเตรียมเป้าหมาย

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ประชุมชี้แจงอย่างเคร่งครัด ให้พาณิชย์จังหวัดเข้มงวดเรื่องการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาและให้ที่ว่าการอำเภอถลางป้องกันเรื่องไฟป่า

Comments are closed.