กศน.จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ TO BE NUMBER ONE

กศน.จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ TO BE NUMBER ONE สู่สถานศึกษา มุ่งให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  ที่ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่สถานศึกษาโดยมีนางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ กศน.ทั้ง 3 อำเภอ, คณะอาจารย์ และนักศึกษา กศน.เมืองภูเก็ต เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา เยาวชน วัยรุ่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เปิดเผยตัวเองเข้ารับการบําบัดรักษาฟื้นฟู โดยสมัครใจ ตามยุทธศาสตร์และวิธีการดําเนินโครงการ ที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน วัยรุ่น และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ในสโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ได้ให้คณะอาจารย์ บุคลากร และกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในสังกัดมาเข้าร่วมขับเคลื่อนให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้นักศึกษา กศน. ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักศึกษา กศน. ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น และภาคภูมิใจในตนเอง มีวินัย มีจิตอาสา และกล้าแสดงออก

กิจกรรมในการขับเคลื่อนโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม การอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากร เกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE, การสร้างการรับรู้และความเข้าใจบทบาทของคณะกรรมการชมรม, การให้ความรู้สร้างวิทยากรแกนนําTO BE NUMBER ONE และการจัดมุมเพื่อนใจวัยรุ่น..

Comments are closed.