กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ที่หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายกองเอกณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยมี ว่าที่นายกองเอก อานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกกองร้อยในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายกองเอกอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เป็นการระลึกถึงผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตลอดระยะเวลาถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 67

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อนุมัติให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต สั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในอัตราของหน่วย ประกอบด้วย กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจำนวน 3 กองร้อย และกองร้อยบังคับการและบริการจำนวน 1 กองร้อย รวมทั้งสิ้นจำวน 108 นาย โดยมีภารกิจ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดการตรวจตราเส้นทางคมนาคมและสถานที่สำคัญ การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รวมถึงการจัดระเบียบสังคม โดยเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบกิจการคล้ายสถานบริการ สนับสนุนงานประเพณี เช่น งานกาชาดประจำปี งานประเพณีถือศีลกินผัก เป็นต้น นอกจากนี้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยังมีหน้าที่ในการร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การเฝ้าระวังยาเสพติด การหาข่าวในพื้นที่และการจัดจ่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยในปีนี้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2564 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรม ประกอบด้วยพิธีทางศาสนาอิสลามในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มัสยิดชุมชนสะพานร่วม ต. รัษฏา อ.เมืองภูเก็ต , พิธีทางศาสนาพุทธในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564, พิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในวันนี้ (10 ก.พ. 64) และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการซ่อมแซมฝายมีชีวิตในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักสงฆ์วัดป่าเทสรังสี (ภูหว้ารัตนคีรี) ต.กะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและให้โอวาทแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตร มอบเงินสนับสนุนแก่ทุกกองร้อย และได้มีการมอบของขวัญเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคน ด้วย

Comments are closed.