การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ

ภูเก็ตประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ

นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2563 ว่าทางกองทุนฯได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานของกองทุนประจำปี 2563 เนื่องจากได้มีการชะลอการอนุมัติโครงการที่มีการนำบุคคลมารวมกันเกิน 50 คนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ขณะนี้ทางภาครัฐได้มีมาตรการผ่อนคลายในหลายเรื่องแล้วจึงต้องมีการปรับแผนในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย

นายกิตติ กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปี 2563 จำนวนห้าโครงการเป็นเงินกว่า 400,000 บาท ประกอบด้วยโครงการครอบครัวผูกพัน , โครงการครอบครัวดีสังคมดี , มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย , โครงการอาสาสมัคร ร้อยรักในชุมชน , โครงการสายใยรักครอบครัวสาธิตฯและโครงการครอบครัวสัมพันธ์

ทั้งนี้การจัดโครงการต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง แก่ชุมชนตลอดจนถึงเป็นการป้องกันปัญหาสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านยาเสพติดและประเด็นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งจะทำให้ชุมชนและครอบครัวปราศจากปัญหาดังกล่าวต่อไป

Comments are closed.